WAVIC-CLUBSCAN
Doel
Het doel van de WAVIC-CLUBSCAN is het verschaffen van inzicht aan het bestuur van de vereniging in de algemene juridische positie van de vereniging (en het bestuur). In het bijzonder wordt beoogd na te gaan of de vereniging voldoet aan de wettelijke eisen en overige relevante regelgeving en normstellingen om hiermee het risico voor mogelijke aansprakelijkheid, boetes, naheffingen van belasting en sociale premies, aanspraken van derden en andere sancties van overheidswege zo goed mogelijk te beperken. Bij het beperken van de risico's geldt dat slechts een deel van de genoemde risico's verzekerbaar is, waarbij vaak ook nog een eigen risico geldt. De overige risico's zijn niet verzekerbaar en daar loopt de vereniging dan ook een direct risico. Met de inzichten uit de WAVIC-CLUBSCAN verkleint u deze risico's.


Werkwijze
De clubscan wordt uitgevoerd aan de hand van een speciaal daarvoor ontwikkeld protocol. De vereniging wordt doorgelicht op een vijftal thema's: Werkgeverschap, Accommodatie, Verzekeringen, Interne organisatie en Contracten. De feitelijke situatie wordt daarbij getoetst aan de voor het betreffende gebied relevante regelgeving en normstellingen. Dit gebeurt aan de hand van vragen die per thema zijn opgesteld. De vereniging zal daarbij via de opgegeven contactpersoon worden gevraagd de vragen te beantwoorden en alle relevante gegevens en bescheiden ter beschikking te stellen, waaronder contracten, statuten, reglementen, et cetera.

Rapportage en vervolg
De bevindingen worden vastgelegd in een onderzoeksrapportage die na afronding van de clubscan aan de vereniging ter beschikking wordt gesteld. Indien de bevindingen daartoe aanleiding geven worden aanbevelingen gedaan om de rechtspositie van de vereniging te verbeteren. De vereniging kan een vervolgopdracht geven om eventuele aanbevelingen te laten uitvoeren, bijvoorbeeld de aanpassing of het opstellen van contracten. Een en ander geheel vrijblijvend en altijd na voorafgaande offerte.

Aanmelding
Door de aanmelding kan de opdracht worden verstrekt de WAVIC-CLUBSCAN uit te voeren. Op de overeenkomst van opdracht zijn de algemene voorwaarden van toepassing.